Etisk kod

SNFTI värnar en etisk hållning och en högsta standard för utbildning och professionellt agerande som gagnar samtliga involverade, människor såväl som den naturliga miljön och dess invånare.  Den etiska koden innefattar alla samverkanspartners, organisationer samt oberoende partners. 

Lag och Rätt

  • SNFTI följer de lagar och regler som gäller inom de sammanhang, regioner och länder där verksamhet genomförs.

Ersättning och arbetsrätt

  • SNFTI följer lagar och regler gällande ersättning och arbetsrätt och värnar särskilt att avtal kommer samtliga involverade parter till godo, enkelt uttryckt enligt en win-win metod.

Konkurrens och Samverkan: 

SNFTI värnar samverkan över konkurrens samt utveckling av nätverk med en samstämmig ambition; att verka för alla inblandades välfärd, där naturen och dess invånare är självklart representerade och/eller prioriterade.

Transparens och öppenhet

SNFTI värnar öppenhet och insyn, även uttryckt som transparens, vid överenskommelser, transaktioner och andra mellanhavanden. En transparent hållning strävar efter att visa på en ärlighet och uppriktighet som överensstämmer med institutets grundläggande värderingar och avtal.  

Relationer

SNFTI värderar integritet och tillit mellan institutet och samverkande parter samt samverkande parter sinsemellan. SNFTI värnar en miljö som är inkluderande och respektfull samt rätten att verka i en miljö som är fri från trakasserier och diskriminering. Institutet tar därför avstånd från interaktion som direkt eller indirekt kan anses gå emot institutets grundläggande värderingar och etiska kod såsom:

  • marginalisering
  • all form av trakasserier
  • ovälkomna anmärkningar, gester eller fysisk kontakt
  • nedvärderande skämt eller kommentarer
  • verbala eller fysiska hot eller misshandel
  • nedbrytande hantering av den levande miljön/naturen

Institutet verkar för att göra dess verksamhet tillgängligt för en bred allmänhet. I detta ingår att i viss utsträckning kunna erbjuda ekonomiskt lättnad inom verksamhetens ramar, i de fall detta är möjligt och bedöms vara angeläget. För detta ändamål avsätter institutet viss avkastning. Viss del kan även skänkas till särskilda utvecklingsområden, verksamheter och individer som befrämjar ekologisk och relationell hållbarhet, jämlikhet och utveckling.

I den etiska koden ingår även att uppmärksamma och uttrycka respekt och tacksamhet för de som gått före, ledare, lärare, grupper och organisationer samt ursprungskulturer som lever och bevarat kunskap av största värde för de värderingar och den verksamhet som institutet erbjuder. Även för naturen och den levande miljön i ett globalt perspektiv. Vi tillägnar dem särskild respekt och tacksamhet.