Värdegrund

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) har etablerats som en organisation som beaktar sin roll i ett helhetsperspektiv. Det innebär att institutet värnar grundläggande värden för hållbarhet på flera plan som omfattar både organisatoriska och affärsmässiga angelägenheter och relationellt och interpersonellt agerande.

SNFTI värnar de inblandades lika värde, rättigheter och välfärd, även den levande miljö som vi samverkar med, dvs naturen och dess invånare, där människan ingår som del i ett kretslopp.

Verksamheten utgår från en cirkulär princip som strävar efter att samverka i en hållbar överensstämmelse med helheten, i detta fall både de personliga, praktiska, affärsmässiga och samhälleliga samt etiska och moraliska.

I de fall institutet förespråkar förändringar och det vi vanligen kallar utveckling, är det institutets ambition att ombesörja att det sker ur just detta helhetsperspektiv.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) är religiöst och politiskt obundet.

Etisk kod

SNFTI värnar en etisk hållning och en högsta standard för utbildning och professionellt agerande som är ämnat att gagna människor såväl som den naturliga miljön och dess invånare.  Den etiska koden innefattar alla samverkanspartners, organisationer samt oberoende partners. 

Lag och Rätt

  • SNFTI följer de lagar och regler som gäller inom de sammanhang, regioner och länder där verksamhet genomförs.

Ersättning och arbetsrätt

  • SNFTI följer lagar och regler gällande ersättning och arbetsrätt och värnar att avtal kommer samtliga involverade parter till godo, enkelt uttryckt enligt en win-win metod.

Konkurrens och Samverkan: 

SNFTI värnar samverkan över konkurrens samt utveckling av nätverk med en samstämmig ambition; att verka för gemensam välfärd, där naturen och dess invånare är självklart representerade och/eller prioriterade.

Transparens och öppenhet

SNFTI verkar för öppenhet och insyn, även uttryckt som transparens, vid överenskommelser, transaktioner och andra mellanhavanden. En transparent hållning som för med sig en ärlighet och uppriktighet som överensstämmer med institutets grundläggande värderingar.  

Relationer

SNFTI värderar integritet och tillit mellan institutet och samverkande parter samt samverkande parter sinsemellan. SNFTI värnar en miljö som är inkluderande och respektfull samt rätten att verka i en miljö som är fri från trakasserier och diskriminering. Institutet tar därför avstånd från interaktion som direkt eller indirekt kan anses gå emot institutets grundläggande värderingar och etiska kod såsom:

  • marginalisering
  • all form av trakasserier
  • ovälkomna anmärkningar, gester eller fysisk kontakt
  • nedvärderande skämt eller kommentarer
  • verbala eller fysiska hot eller misshandel
  • nedbrytande hantering av den levande miljön/naturen

I den etiska koden ingår även att uppmärksamma och uttrycka respekt och tacksamhet för de som gått före, ledare, lärare, grupper och organisationer samt ursprungskulturer som lever och bevarat kunskap av största värde för de värderingar och den verksamhet som institutet erbjuder. Även för naturen och den levande miljön i ett globalt perspektiv. Vi tillägnar dem särskild respekt och tacksamhet.