Selected Scientific findings on Forest Bathing & Forest Therapy

Introduktion

Skogsbad och Skogsterapi är del av en mer omfattande vetenskap som undersöker hälsoeffekter i mötet mellan människa och natur. Studier på Skogsbad och Skogsterapi på olika håll i världen, har kunnat påvisa signifikanta nivåer av minskad stress, ett stärkt immunförsvar, sänkt blodtryck, en förbättrad kognitiv funktion, minskade nivåer av ångest och depression, ökad kreativitet samt flera önskvärda effekter inom närliggande områden, som gemensamt bidrar till ett ökat välbefinnande, såväl psykologiskt som fysiologiskt.

Flera studier fokuserar på fysiologiskt mätbara nivåer av ämnen i t ex blod och saliv, EEG och EKG. Andra fokuserar mer på psykologiska utfallsmått för att mäta personliga upplevelser av guidade naturvistelser.

Vi inleder här med de studier och publikationer som berör Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och vår metodik ”Eco Forest Therapy”.

Vetenskapliga publikationer för SNFTI och ”Eco Forest Therapy”

Andra bokpublikationer där SNFTI och Petra Ellora Cau medverkar

Metaanalyser: sammanfattning av forskningsläget

Det finns numer flera sammanfattningar av forskningsläget för det som allmänt kallas ”Grön hälsa” och specifikt för skogsbad/Shinrin-Yoku.

 • Shinrin Yoku (Forest Bathing): A Scoping Review of the Global Research on the Effects of Spending Time in Nature, 2024. Länk till artikeln
 • Effects of Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy on Mental Health: a Systematic Review and Meta-analysis, 2022. Länk till artikeln
 • Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy – A State of the Art Review, 2017. Länk till artikeln
 • Green Perspectives on Public Health: A Narrative Review, 2014 . Länk till artikeln
 • Trends in Shinrin Yoku Research, 2010. Länk till artikeln

Fysiologisk forskning och välbefinnande

Intresset ökar för forskning som undersöker kopplingen mellan naturvistelser och vår fysiska hälsa. Nedan finner du några av de studier som genomförts på den hälsobefrämjande effekten av Shinrin-Yoku genom att följa upp och genomföra mätningar av fysiologiska reaktioner och utfallsmått, till exempel fysiologiskt mätbara nivåer av ämnen i blod och saliv, EEG och EKG.

Psykologisk forskning och välbefinnande

Här nedan följer några av de studier som fokuserar på psykologiska utfallsmått för att mäta personliga upplevelser av guidade naturvistelser med självskattningsformulär eller genom intervjuer . Det är forskning som bedrivits i olika populationer och från skiftande delar av världen.

Metodologisk forskning

I och med att skogsbad och skogsterapi introduceras i kliniska sammanhang behövs förtydliganden och definitioner på delaspekter som ingår. En central sådan är mindfulness.

 • Comparing Mindfulness and Shinrin-Yoku (Forest Bathing): Practitioners’ Perspectives. Clarke, Kotera, Mc Ewan, 2021. Länk till artikel

Svensk forskning och artiklar

Svensk forskning inom flera områden av miljöpsykologi har vi blivit internationellt erkänd. Detta gäller inte minst  det arbete som pågår kring den rehabiliterande trädgårdsterapin som bedrivs på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp. Här nedan följer ett axplock av den mångfald av svenska studier som genomförts och som förhoppningsvis kan ge vidare referenser och inspiration.

 • “Nature’s effect on my mind” – Patients’ qualitative experiences of a forest-based rehabilitation programme, Sonntag-Öström et al, 2015 – Ladda PDF här
 • Nature Rehab for Stress Related Illness, Palsdottir et al. 2014 – Klicka här
 • Forest Rehab and Exhaustion Disorder, Sonntag-Öström, 2014 – Klicka här
 • Nature Assisted Rehab for Stress and Depression, Währborg et al, 2014 – Klicka här
 • Restorative effects of visits to urban and forest environments in patients with exhaustion disorder, Sonntag-Öström et al, 2014 – Ladda PDF här
 • Finding Stress Relief in The Forest, Annerstedt el al. 2010 – Ladda ner PDF här
 • Forest, Trees and Human Wellbeing, Nilsson, 2010 – Klicka här
 • Greenspace, Sensory Dimension, Stress Restoration, Grahn&Stigsdotter, 2009 – Ladda ner PDF här
 • Restorative Environments, Hartig, 2004 – Ladda ner PDF här

Barn och Naturterapi

I en värld där barn och ungdomar uppvisar en ökning av stressrelaterad ohälsa är forskning inom naturbaserade miljöinterventioner ett viktigt arbete. Inte minst för att vidga perspektivet på våra grundläggande behov av naturkontakt i vardagen och för att evidensbasera naturorienterade interventioner för implementering inom skola, vård- och omsorg.

Forskning framåt

På det hela taget uppvisar skogsbad och naturbaserade interventioner en såpass god potential för positiva hälsoeffekter att det nu kan anses vara dags att ta klivet vidare och på ett mer omfattande vis utforska naturterapier som en behandlande delfaktor i hälso- och sjukvård. Inte helt olikt den funktion som mindfulness, som delaspekt eller kompletterande behandling, har fått i flera vårdande insatser.