Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse

Tomas Tranströmer

Skogsterapi

Skogsterapi eller Forest Therapy som det kallas internationellt, har ännu ingen enhetlig beskrivning eller definition. De betyder mer eller mindre samma sak som skogsbad eller på engelska, Forest Bathing, både i vardagligt tal och i vetenskapliga studier. Endast undantagsvis skiljer de sig åt.

SNFTI är del av den europeiska utvecklingen med att definiera skillnaden mellan begreppen. I SNFTI baseras den certifierade skogsterapin helt på det certifierade skogsbadets teoretiska och metodologiska bas. Denna bas är en vetenskapligt baserad modell för naturkontakt, guidningsmetodik och process. Modellen öppnar i sin tur vägen för den kunskap, de kärnfärdigheter och de upplevelser som är nödvändiga för en certifierad skogsbads- och skogsterapiguide i framkant och i paritet med övriga världsledande utbildningar. 

Den certifierade skogsterapiguiden har en mer omfattande kompetens, en 2-3 månader lång, avancerad fortbildning med teoretisk, metodologisk och praktisk tillämpning. Fokus ligger här på en vidareutveckling av professionella färdigheter för att förbereda och anpassa ett certifierat skogsbad till individer och grupper med särskilda behov.

Några ord om begreppet ”terapi” i skogsterapi (Forest Therapy). Detta syftar endast på skogen eller naturen själv som ”terapeut”. Det är naturen och hur vi agerar och knyter an till den som erbjuder oss de ”terapeutiska” effekter som studerats vetenskapligt. Detta minskar såklart inte alls guidens betydelse. Tvärtom! Den certifierade skogsbads- och skogsterapiguiden besitter en alldeles särskild kompetens som innebär att, på ett metodiskt, processmedvetet och evidensbaserat vis, stödja och erbjuda vägar mot denna välgörande naturkontakt, med bibehållet syfte och funktion. Och att obemärkt kunna kunna ”flytta sig ur vägen” när denna ”terapeutiska relation” mellan deltagare och natur väl har etablerats. Den certifierade skogsterapin är dock alltjämt en ”Natur-Baserad Intervention” (NBI), en salutogen, preventiv och emellanåt rehabiliterande åtgärd. Men som sagt, inte ”terapeutisk” i meningen kliniskt ”behandlande”.

Skogsterapi- den avancerade guidningskonsten

Enligt modellen inom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute har alltså en certifierad skogsbadsguide och en certifierad skogsterapiguide samma utbildningsbas men skogsterapiguiden tillägnar sig en mer avancerad fortbildning. Metodiken erbjuder en mer avancerad guidnings- och interventionsteknik som kan anpassa ett certifierat skogsbad till dem med särskilda behov. 

Skogsbad och skogsterapi i psykologisk behandling

När SNFTIs certifierade skogsbad eller skogsterapi ingår i psykologisk behandling är det som en tilläggsmodul, inte helt olikt hur mindfulnessbaserade interventioner används. Det certifierade skogsbadet utgår ifrån den särskilda metodik som är framtagen inom SNFTI. Den innehåller teoretiska block, interventioner och processmodeller som baseras på den evidens som finns att tillgå i gränssnittet natur kopplat till hälsa. Det är en salutogen intervention med bibehållet fokus på att erbjuda skickliga och anpassade sätt för deltagaren att finna naturkontakt och sin egen relation till den levande miljön.

Den kliniska guiden använder den certifierade metoden för att guida sina deltagare, men har i sin dubbla roll som guide och kliniker naturligtvis både klinisk insikt och handlingsutrymme. Just denna kombination kan få särskilt fokus i mötet med SNFTIs certifierade skogsterapimetod, i guidens anpassning, kompensation och flexibilitet till individer och grupper.