Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse

Tomas Tranströmer

Covid-19 Information

Januari, 2021

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Under rådande omständigheter och uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gäller för närvarande en fortsatt åtstramning av institutets verksamhet. På grund av risk för kontakt och smitta, genomförs för tillfället inga som helst gruppbaserade skogsbad eller skogsterapiaktiviteter för allmänheten. Däremot har vissa aktiviteter förlagts online. Detta gäller tillsvidare.

Planering av verksamheten med hänsyn till Covid-19

I det fall FHM minskar restriktionerna under våren 2021, planeras viss verksamhet att återupptas då folkhälsan gagnas av vistelser utomhus och smittspridning i naturen anses förhållandevis liten. Guider certifierade enligt SNFTI rekommenderas att att följa en gemensam policy vid skogsbad och skogsterapi:

  • All verksamhet sker utomhus och i natur- och skogsmiljö
  • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation
  • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person
  • Guiden tillhandahåller handsprit vid behov
  • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfrisamt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet

Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Skogsterapi

Skogsterapi baseras på och utgår från skogsbadets guidningskonst, men är en mer omfattande kompetens. Den syftar till att underlätta och möjliggöra skogsbad för individer eller grupper med fysisk och psykisk ohälsa eller specifika behov. Det är alltså ett guidat skogsbad där guidningskonsten fördjupats med hjälp av teori och metodologisk utveckling för att kunna anpassas till särskilda behov; som en tilläggsbehandling eller kompletterande insats till sedvanlig vård och omsorg. Syftet är på så vis att göra skogsbad och naturkontakt tillgängligt för fler, även dem med mer omfattande ohälsa och andra behov av anpassningar. Men fortfarande är guidens funktion att ledsaga deltagaren fram till naturen som ”terapeut”. Det är med andra ord en form av ”terapi” som äger rum i kontakten mellan deltagaren och naturen själv. Guiden är den som, så att säga, öppnar dörren; introducerar, bistår och ser till att kontakten sker under säkra och stödjande former.

Skogsterapiguiden

Skillnaden mellan en skogsbadsguide och en skogsterapiguide, är att skogsterapiguiden har en fördjupat guidekompetens och möjlighet att i viss utsträckning känna till och bemöta mer omfattande behov av anpassningar. En skogsterapiguide har inte nödvändigtvis en professionell vårdkompetens eller legitimering i grunden men en certifierad grundutbildning i skogsbadsguidningens konst samt fördjupade kunskaper i anpassad guidemetodik.

I de fall guidning efterfrågas för en diagnostiserad grupp eller som del i ett vårdande sammanhang, och guiden själv inte innehar egen vårdkompetens, rekommenderas samverkan med legitimerade yrkespersoner eller bedömning och intyg från dessa.

Psykologen som skogsterapiguide

Psykologen som skogsterapiguide erbjuder skogsterapi i kombination med sin kliniska expertis. Skogsterapin är fortfarande ett anpassat skogsbad där kontakten mellan deltagaren och naturen själv står i fokus, men stöds av klinisk bedömning, ett professionellt hållande och interventioner som kan lyfta fram alternativt tona ned särskilt verksamma behandlingskomponenter.

Psykologen, med en fördjupad expertis inom beteendemedicin och psykoterapi, kan erbjuda skogsterapi med kompenserande åtgärder och stöd för dem med svårare stressrelaterad ohälsa och särskilda behov av anpassningar. Dessa vilar då på den kunskap och de interventioner som rekommenderas i sedvanlig psykologisk behandling.

Skogsterapi i psykologisk behandling

När skogsterapi ingår i psykologisk behandling är det som en tilläggsmodul, inte helt olikt hur mindfulnessbaserade interventioner används. Skogsterapin utgår ifrån den evidens som finns att tillgå i gränssnittet natur kopplat till hälsa samt skogsbad kopplat till fysiska och psykiska tillstånd; framför allt beträffande stressreduktion, återhämtning, för en stärkt kognitiv funktion och ett förbättrat immunförsvar, väsentliga delar som försämrats hos dem som drabbats av stressrelaterad ohälsa inklusive komorbida tillstånd, såsom ångest och depression.

Skogsterapi bedrivs i en trygg och samhällsnära skogs- och naturmiljö, en så kallad ”restorative environment”, som bland annat vilar på evidens inom området ”Forest Medicine”. Denna framhåller vikten av en naturligt tilltalande och hälsosam miljö för att underlätta och befrämja vår naturliga kapacitet för återhämtning, inte minst när vi erbjuds upplevelser som aktiverar våra sinnen och förmåga till enkel och kravlös närvaro, glädje och samvaro på ett positivt och berikande vis.

I den mån deltagaren uppskattar naturvistelser är naturen som behandlingsrum positivt förstärkande för bland annat stressreduktion, aktivering, känsla av sammanhang, social återkoppling och inte sällan en förbättrad funktion.

Väsentlig tonvikt läggs även vid ett ”know how” och på att ge förutsättningar för ökad egenomsorg efter genomfört behandlingsprogram.

Skogsterapi är:

  • Ett guidat, anpassat skogsbad med naturkontakt genom våra 5 sinnen; för stressreduktion och återhämtning, välbefinnande och rehabilitering
  • Baserat på Skogsbad, men med en fördjupad teoretisk bas, metodologi och guidningskompetens
  • Utgår från forskning och vetenskap på skogsbad och stressrelaterad ohälsa
  • En salutogen praktik som med extrastöd och kompenserande guidestrategier kan stärka inneboende resurser och kapacitet för hälsa och återhämtning
  • En delkomponent i psykologisk behandling