Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse

Tomas Tranströmer

Skogsterapi

Skogsterapi eller Forest Therapy som det kallas internationellt, har ännu ingen enhetlig beskrivning eller definition. Begreppen betyder samma sak som Skogsbad eller Forest Bathing, både i vardagligt tal och i vetenskapliga studier. Endast undantagsvis skiljer de sig åt, på vissa håll i Japan. Där är ”Forest Therapy” en klinisk intervention, förbehållen kliniskt utbildad personal med en längre utbildning i naturbaserade interventioner och naturguidning.

I den europeiska formen av skogsbad och skogsterapi har vi gjort skillnad mellan skogsbad och skogsterapi på ett annat sätt. Skogsterapi i denna form baseras helt på Skogsbad men innebär en mer omfattande kompetens och 2-3 månader lång, avancerad fortbildning; teoretisk, metodologisk och praktisk tillämpning. Fokus är färdigheter för att förbereda och anpassa ett skogsbad till individer och grupper med särskilda behov. Men precis som i skogsbadet så är guidens funktion inter terapeutisk utan just, guidande.

Såsom skogsterapi används i Nordamerika står ordet ”terapi” för individens egen kontakt med naturen själv som ”terapeut”. Skogsbad (och Forest Therapy) är alltjämt en återhämtande ”Natur-Baserad Intervention” (NBI), en salutogen, preventiv och emellanåt rehabiliterande åtgärd. Men som sagt, inte ”terapeutisk” i meningen kliniskt ”behandlande”.

Den avancerade guidningskonsten

Här i Sverige och I Skandinavien är begreppen Skogsbad och Skogsterapi under bearbetning. Som beskrivet ovan har vi hittills kallat ett skogsbad med särskilt guidekompetens för ”Skogsterapi” och guidens utbildningskompetens för ”Certifierad Skogsterapiguide”. Detta kommer nu att förändras. Samma utbildning och professionella kompetens får nu istället behålla namnet Skogsbad och guidens utbildningskompetens får namnet ”Certifierad Skogsbadsguide, nivå II, Anpassning & stöd för särskilda behov”.

Skälet är att ordet ”terapi” i skogsterapi ger felaktiga signaler till dem som eftersöker naturbaserade interventioner som sedvanlig, klinisk terapi. Och att guider som erbjuder skogsterapi ofta saknar hälso- och sjukvårdsutbildning. SNFTI önskar med denna förändring att verka för en ökad begreppslig transparens och göra guidens kompetens mer tydlig. Det kan även minska risken för missförstånd, att skogsterapi kan misstas för klinisk behandling och att en guide får ett oönskat kliniskt ansvar. Denna tydlighet kan även öka möjligheterna för den certifierade skogsbadsguidningen att kunna erbjudas som en tilläggsmodul till sedvanlig hälso- och sjukvårdande behandling.

Skogsterapi

Benämningen ”Skogsterapi” kommer nu att vara en mer riktad och behandlande form av naturbaserad, klinisk intervention, med kombinationen naturbaserad expertis och professionell vårdkompetens och/eller legitimering i grunden. Skogsterapi erbjuds då i kombination med den kliniska expertisen. Den stöds av klinisk bedömning, journalföring, ett professionellt hållande och interventioner som kan lyfta fram alternativt tona ned särskilt verksamma behandlingskomponenter. Det sker under sedvanligt kliniskt ansvar och under rådande Hälso- och sjukvårdslagstiftning. Interventionerna vilar då på den evidens, kunskap och de verksamma komponenter som rekommenderas i sedvanlig psykologisk behandling.

Skogsbadsguidning i psykologisk behandling

När skogsbad ingår i psykologisk behandling är det som en tilläggsmodul, inte helt olikt hur mindfulnessbaserade interventioner används. Skogsbad utgår ifrån den evidens som finns att tillgå i gränssnittet natur kopplat till hälsa samt skogsbad kopplat till fysiska och psykiska tillstånd; framför allt beträffande stressreduktion, återhämtning, för en stärkt kognitiv funktion och ett förbättrat immunförsvar, väsentliga delar som försämrats hos dem som drabbats av stressrelaterad ohälsa inklusive komorbida tillstånd, såsom ångest och depression.

Särskild tonvikt läggs även vid ett ”know how”, alltså att deltagaren lär sig grundprinciperna i skogsbadandets konst för att på egen hand kunna fortsätta med naturbaserad egenomsorg, även efter genomfört behandlingsprogram.