Skogsterapi

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse

Tomas Tranströmer

Definition

Skogsterapi (Forest Therapy) och Skogsbad (Forest Bathing) beskrivs ofta som samma sak, både i vardagligt tal och i vetenskapliga studier. Det är lite olyckligt eftersom det sällan är detsamma i praktiken. Grunderna är visserligen gemensamma i skogsbad och skogsterapi men det finns väsentliga skillnader i guidekompetens och terminologi. Vid större institut för skogsterapi världen över så utmärks utbildningen till skogsterapiguide av en mer omfattande utbildning. Till skillnad från skogsbad består den av fler akademiska, praktiska och upplevelsebaserade delar och utbildningsdimensioner samt en längre utbildningstid.

Om termen terapi

Några ord om begreppet ”terapi” i skogsterapi (Forest Therapy). Det syftar på skogen eller naturen själv som ”terapeut”. Det är naturen, både som helhet och med dess olika delkomponenter (emitterande doftämnen, mikroorganismer, syre, fraktaler och många fler), och hur vi uppmärksammar, agerar och knyter an till den, som erbjuder de ”terapeutiska” effekter som studerats vetenskapligt. Detta minskar såklart inte alls guidens betydelse. Tvärtom! Den certifierade natur- och skogsterapiguiden besitter en alldeles särskild kompetens som, på ett metodiskt, säkert, processmedvetet och evidensbaserat vis, stödjer och erbjuder vägar mot denna välgörande naturkontakt, alltså den ”terapi” som skog och natur erbjuder oss. Och besitter en förmåga att obemärkt kunna kunna ”flytta sig ur vägen” när denna ”terapeutiska relation” mellan deltagare och natur väl har etablerats. Den certifierade skogsterapin är en ”Natur-Baserad Intervention” (NBI), en salutogen, preventiv och emellanåt rehabiliterande åtgärd. Men som sagt, inte ”terapeutisk” i meningen kliniskt ”behandlande”.

Skogsterapi i Skandinavien

SNFTI är del av utvecklingen med att definiera skillnaden mellan begreppen skogsbad och skogsterapi. I SNFTI utgör skogsbadet själva grunden för den expertis som utvecklas och fördjupas i Skogsterapi. Vi erbjuder därför två moduler eller steg för utbildning, till Certifierad skogsbadsguide och Certifierad Natur- och Skogsterapiguide. Skogsbadets grundläggande teori, guidningsmetodik och färdigheter expanderar, fördjupas och utvecklas i Skogsterapi och ger den expertis som är nödvändig för en Certifierad Skogsterapiguide i framkant och i paritet med övriga världsledande utbildningar. 

Skogsterapi- den avancerade guidningskonsten

Den SNFTI-Certifierade Skogsterapiguiden har en omfattande akademisk- och och upplevelsebaserad kompetens. Utbildningen sträcker sig över 6 månader och består alltså av 2 moduler: Grundläggande modul 1 till Certifierad Skogsbadsguide och modul 2 till Certifierad Skogsterapiguide.

Utbildningen till Certifierad Skogsterapiguide fokuserar på tre huvudspår:

  1. Teoretisk, filosofisk och metodologisk inramning för skogsterapi och metoden ”Eco Forest Therapy”
  2. Handledning för utveckling av 4 specifika områden för professionell guidekompetens
  3. Strukturerat program för personlig fördjupning av naturupplevelse, kontakt och relation

Sammantaget och genom praktiktiden väver vi samman dessa tre delar till en sammanhållen expertis.  

Utbildningen till certifierad Skogsterapiguide uppfyller de internationella kriterierna som ställs för utbildning till ”Forest Therapy Guide”, enligt International Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT).

Skogsbad och skogsterapi i psykologisk, klinisk behandling

När SNFTIs certifierade skogsbad eller skogsterapi ingår i psykologisk behandling är det som en tilläggsmodul, inte helt olikt hur mindfulnessbaserade interventioner och program används. Den certifierade skogsterapin utgår ifrån den särskilda metodik som är framtagen inom SNFTI. Den innehåller teoretiska block, interventioner och processmodeller som baseras på den evidens som finns att tillgå i gränssnittet natur kopplat till hälsa. Det är en salutogen intervention med bibehållet fokus på att erbjuda skickliga och anpassade sätt för deltagaren att etablera naturkontakt och utveckla sin egen relation till den levande miljön.

Den kliniska guiden använder den certifierade metoden för att guida sina deltagare, men har i sin dubbla roll som guide och kliniker naturligtvis både klinisk insikt och handlingsutrymme. En skogsbads- och skogsterapiguidning kan erbjuda en mycket fördelaktig ingång till en efterföljande klinisk intervention.