Eco Forest Therapy

(For English, please click above – on the English flag on the right of the menu)

You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”

Mary Oliver

Introduktion

I den skandinaviska formen av metodologiskt utarbetade och vetenskapligt informerade skogsbads- och skogsterapiguidningar behöver vi använda ord och termer som beskriver den teoretiska ramen, den metodologiska basen och det vi gör, på ett så tydligt sätt som möjligt. Det är en utveckling och process som blir allt mer väsentlig och som pågår i takt med att termen skogsbad används mer brett och med skiftande definition, innehåll och syfte.

Vad är Eco Forest Therapy?

Eco eller Eko på svenska, är en förkortning för ordet ekologi. Ekologi beskriver de förhållanden och relationer som råder mellan levande organismer och deras livsmiljö. Att verka ekologiskt är bland annat att befrämja en cirkulär och positiv samexistens mellan människa och den levande naturen. Just denna aspekt är central i vår form av skogsbad och skogsterapi. Ordet Eco rymmer här alltså en särskild betoning på att metodologiskt och evidensbaserat guida andra till en kontakt, relation och samexistens med den naturliga världen, även den inom oss själva. Detta inbegriper en förståelse för att detta sätt att återknyta våra ursprungliga band med den levande miljön bär löftet om en positiv effekt för hälsa och välmående för båda parter.

Vad är en Eco Forest Therapy Guide?

En SNFTI-certifierad Eco Forest Therapy Guide eller Eco Forest Bathing Guide är utbildad och tränad i en specifik metod med modeller för naturkontakt och hälsa som baseras på vetenskap, psykologi, ekosofi, meditation och beprövad erfarenhet. Centralt ligger modellen ”skogsbadets flöde” som guiden använder sig av för leda deltagaren från naturseparation, genom naturkontakt och till en naturrelation och integrering. I en fördjupad relation till naturen kan den ekologiska upplevelsen väckas. En känsla av att ingå som en harmonisk del i ett naturligt sammanhang, en ekologisk samvaro av ömsesidigt tillblivande, i denna metodologi namngiven som ”Naturvaro”, en skyddad term med specifik definition. En sådan erfarenhet kan påverka oss på en mångfald sätt;  i riktning mot stressreduktion och fördjupad återhämtning, välmående, ökad empati, medkänsla och en vilja att skydda och bevara naturen. Även betydande upplevelser brukar noteras i en mer existentiell dimension; känsla av sammanhang, mening och fördjupad kontakt bortom vardagstankar och leverne. På så sätt är Eco Forest Therapy en modell som inrymmer flera livsdimensioner som alla kan anses vara av betydelse för en ömsesidig hälsa, jämvikt och välmående.