Eco Forest Therapy

(For English, please click the English flag )

You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”

Mary Oliver

Introduktion

SNFTI har utvecklat en skandinavisk form av skogsbad och skogsterapi. Vår metodik och guidningskonst är en syntes av, å ena sidan, teoretisk kunskap, personlig erfarenhet och naturkontakt och å andra sidan, ett ramverk med vetenskapligt baserade modeller och psykologisk processbeskrivning. Metoden är till sin grund tydligt inspirerad av både det japanska och den nordamerikanska skogsbadet, särskilt metodiken som utvecklats av ANFT (Association of Nature and Forest Therapy). Det betyder att vi delar viss grundläggande metodik och erfarenhet men att den skandinaviska metoden utvecklats i en särskild riktning; för att uppfylla krav på vetenskaplig stringens och anpassa språk och förhållningssätt till våra nordiska breddgrader.

Vad är Eco Forest Therapy?

Eco eller Eko på svenska, är en förkortning för ordet ekologi. Eco kan även översättas som vårt ”naturliga hem” eller omgivningar. Ekologi beskriver de förhållanden och relationer som råder mellan levande organismer och deras livsmiljö. Att verka ekologiskt är bland annat att befrämja en cirkulär och positiv samexistens mellan människa och den levande naturen. Just denna aspekt är central i SNFTIs form av skogsbad och skogsterapi. Ordet Eco rymmer här alltså en särskild betoning på en kontakt, relation och samexistens med den naturliga världen, även den inom oss själva. Och själva metodiken är till för att, på ett säkert, metodologiskt och evidensbaserat sätt, guida andra till denna upplevelse. Detta inbegriper en förståelse för att detta sätt att återknyta våra ursprungliga band med den levande miljön bär löftet om en positiv effekt för hälsa och välmående för båda parter.

Vad är en Eco Forest Therapy Guide?

En SNFTI-Certifierad Skogsbad- och Skogsterapiguide är utbildad och tränad i Eco Forest Therapy; en specifik metod med modeller för naturkontakt och hälsa som baseras på vetenskap, psykologi, ekosofi, meditation och beprövad erfarenhet. Centralt ligger processmodellen ”skogsbadets flöde” som guiden använder sig av för leda deltagaren från naturseparation, genom naturkontakt och till en naturrelation och integrering. I en fördjupad relation till naturen kan den ekologiska upplevelsen väckas. En känsla av att ingå som en harmonisk del i ett naturligt sammanhang, en ekologisk samvaro av ömsesidigt tillblivande. I vår metod kallas den här upplevelsen för ”Naturvaro (R)”. Det är en skyddad term med specifik definition. Stunder av Naturvaro (R) kan påverka oss på flera sätt;  vara stressreducerande, ge en fördjupad återhämtning, ökat välmående, väcka känslor av empati och medkänsla och en vilja att skydda och bevara naturen. Både vetenskapliga studier och våra deltagare brukar även beskriva upplevelser i en mer existentiell dimension; en känsla av sammanhang, mening och fördjupad kontakt bortom vardagstankar och vardagsliv. På så sätt är Eco Forest Therapy en metod som kan erbjuda upplevelser i de dimensioner för en ömsesidig hälsa, jämvikt och välmående.