Vildmarksterapi

”And into the Forest I go, to lose my mind and find my Soul”

John Muir

Introduktion

Till skillnad från Skogsbad och Skogsterapi, där terapeuten utgörs av naturen självt, integrerar Vildmarksterapin naturkontakt med traditionell, mellanmänsklig ”psykoterapi”.

Vildmarksterapi i form av ”Wilderness Therapy” eller ”Adventure Therapy”, är en upplevelsebaserad terapiform som främst utvecklats i USA men nu återfinns i olika former världen över.

Vildmarksterapin vänder sig traditionellt sett främst till ungdomar och unga vuxna som brottas med olika utmaningar; psykologiska, psykiatriska och sociala svårigheter, såsom ångest, depression, trauma, beroendeproblematik; alkohol, droger och skärm och spel, även ätstörning, självskadebeteende, sociala problem, kris med familj och skola eller sorgereaktioner.

Traditionellt och i de mer omfattande programmen/lägervistelserna i USA, lever de unga under flera veckor i naturen, tillsammans med utbildad behandlingspersonal. Legitimerad psykoterapeut eller psykolog skapar individuella behandlingsplaner tillsammans med de unga.  Fokus för dessa läger ligger även på familjeterapi.  

Vildmarksterapi i Norden

I Norge har ett team psykologer och behandlare inom Barn och Ungdomspsykiatrin utvecklat och integrerat vildmarksterapin med det som inryms i begreppet Friluftsliv. För tydlighetens skull benämner vi denna träning för ”Nordic Friluftsterapi”. De har genomfört forskningsstudier och en alldeles ny avhandling har publicerats på området.

I ”Nordic Friluftsterapi” är naturlivet en medaktör i skiftande grad och på olika sätt. Det finns en medveten och klinisk flexibilitet beträffande grad av utmaning för deltagarna och längden på utevistelserna. De bedöms och anpassas efter behov, från att stanna på ett sk ”basecamp” till att gå på tur och vistas kortare och längre tider med behandlingspersonal i utomhusmiljö.

Vildmarksterapi i ett mer omfattande, nordiskt samverkansformat finns mer att läsa om inom Nordic Outdoor Therapy Network (NOTN) . De norska kolleger som samverkar med Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute är som del i detta nätverk bjudna att initiera vildmarksterapi på bredare front i Sverige och leda träningsprogram och utbildning för dem som är intresserade av att själva leda vildmarksterapi.