”Nature Connection and Social Repair rise together”

Jon Young

Organisation&Myndighet

Modern vetenskap kring effekter av naturkontakt lyfter fram en rad möjligheter för företag och organisationer att se och verka på nya sätt. Som myndighet kan det finnas behov av att förstå och veta mer om naturkontakt och naturterapi för att ta initierade beslut på samhällelig nivå.

Institutet kan erbjuda tjänster för ökad kunskap och integrering av ekosystemtjänster och ”grönt tänk” på flera nivåer inom organisation, företag eller på myndighetsnivå. Naturbaserade tjänster kan öppna vägar mot både inre och yttre hållbarhet, för individ, grupp, ledning eller en organisation och företag som helhet.

Ekosystemtjänster, i det här sammanhanget, är ett utvidgat begrepp som innebär

  • Tjänster som uppstår i kontakten mellan människa och den levande livsmiljön, och som gagnar bådas hälsa och välfärd
  • Tjänster som kan integreras på olika nivåer; individuell, grupp, organisatorisk samt ledar- och chefsnivå
  • Skogsbad och naturbaserad hälsointervention som stressreducerande och stödjande inslag på kort och lång sikt; som friskvård, teambuilding, grund för beslut och förändring samt hållbart miljöarbete
  • Psykologisk yrkeskompetens kombinerad med skogsbad och naturbaserade strategier för minskad stress och ohälsa och ökad personlig, social och miljömässig hållbarhet

Stress och ohälsa

Många organisationer och företag samt samhälleliga institutioner upplever en ökning av stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar. Det finns ett växande behov av kravlösa sätt att ta pauser för stressreduktion och återhämtning, både för den enskilde och för grupper och team. Skogsbad och naturkontakt har visat sig vara lite av ”bäst i test” för att på ett enkelt och naturligt sätt stödja ett skifte mot minskad stress och återhämtning. Det kan på så sätt införlivas i arbete och vardag.

Kompletterande värden

Det ställs höga krav på chef- och ledarskap idag och behov av hållbara lösningar för egen återhämtning och för nytänkande. I en värld där effektivitet och åtstramning är vanligt ökar samtidigt behovet av att stärka andra värden, där gemenskap, kontakt, lätthet och närvaro kan få ökat fokus. Naturkontakt och skogsbad erbjuder en möjlighet att återkoppla till en naturlig närvaro och lugn och ro som kan ge både återhämtning och nya perspektiv som ger möjligheter framåt.

Klimatfokus

I en tid där vi behöver ett mer omfattande miljö- och klimatfokus och införliva medvetna steg mot hållbara beteendeförändringar, är kontakten med naturen, alltså det vi söker värna, en viktig faktor. På bredare front kan naturkontakten inte endast erbjuda ett fördjupat incitament och mening, utan även bidra med en stärkt personlig och teamhälsa samt öppna möjligheter för kreativa, hållbara lösningar. Till syvende och sist börjar ju all förändring inom oss själva och – i samverkan med andra.

Kontakt

Varmt välkommen att ta kontakt via kontaktfomuläret HÄR eller mejla direkt till contact@snfti.com