Certifierad Skogsbadsguide

Varmt välkommen till en professionell utbildning i ”Skogsbadsguidningens konst”. Utbildningen är för dig som både vill utforska och fördjupa din läkande naturkontakt och utveckla en professionell expertis i skogsbadets guidningskonst. Den omfattar samtliga delar som du behöver för att verka som professionell skogsbadsguide.

Vi erbjuder i år en liten förändring i upplägget. Den öppnar för möjligheten att endast välja den allra första delen av vår inledande utbildningsretreat. Denna del passar bra för dig som önskar en personlig time-out med skogsbad, naturnärvaro och återhämtning i kombination med mer kunskap om hur skogsbadet kan stärka ditt fysiska och psykiska välbefinnande. Vi hoppas på så sätt att även du som kanske inte önskar en hel utbildning, ska känna dig varmt välkommen.

Modul 1 i utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide erbjuds i två delar:

 1. a) Retreat, dag 1–4: Skogsbad, naturnärvaro och teori. Denna del kan du välja som en separat del om du endast önskar delta i vår inledande naturretreat. I annat fall är den en värdefull och obligatorisk del av din utbildning till Certifierad Skogsbadsguide.
 2. b) Retreat dag 4–7: Skogsbadsguidningens konst. Denna del är endast för dig som deltar i utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide. Här vandrar du vidare och skiftar in mot rollen som guide och guidningens konst. Du integrerar din personliga upplevelse av skogsbad och läkande naturkontakt med metodiken Eco Forest Therapy och påbörjar din färdighetsträning: att förbereda, genomföra och utvärdera ett guidat skogsbad.

Mer om utbildningsmodulerna:

 • Modul 1 a: Vi inleder alltså utbildningen med en 3-dagars retreat (förlagd till 2 halvdagar+2 heldagar) på vår natursköna kursgård. Retreaten bjuder in dig till en personlig upplevelse i skogsbadets konst där dina lärare guidar och vägleder dig till läkande naturvistelser. Du får även en teoretisk grund med förklaringsmodeller för skogsbadets läkande egenskaper.
 • Modul 1 b: De efterföljande 3 dagarna vandrar du vidare in mot din roll som professionell skogsbadsguide. Du omsätter metodik och övar färdigheter; utvärderar lämplig natur, planerar, genomför och utvärderar skogsbad, allt enligt vetenskap och beprövad metodik (Eco Forest Therapy). Som helhet ligger denna utbildningsretreat till grund för utbildningens efterföljande moduler.
 • Modul 2: 2 halvdagar online. Vi återses via zoom för att sammanfatta och fördjupa vår evidensinformerade och certifierande metodik, Eco Forest Therapy samt förbereder dina kommande steg av praktikperioden.
 • Modul 3: Praktikperiod i din hemnatur. Vi håller tät onlinekontakt med personlig handledning och seminarier som stöd för din utveckling och integrering i skogsbadsguidningens konst. I denna modul ingår även egen, personlig naturkontakt, skriftliga övningar, vistelser på din naturplats, solo-vandring och egna inlämningsprojekt.

Kompetens

Vår utbildning till Certifierad Skogsbadsguide är en av de mest gedigna möjligheterna för att lära och omsätta skogsbadsguidningens konst, både teoretiskt och praktiskt. Den erbjuder ett brett spektrum av upplevelsebaserad naturkontakt, teori, metodik och praktiska färdigheter, både i naturen och online, skriftligt och kreativt samt med ett kontinuerligt stöd av engagerade lärare, din utbildningsgrupp, en utbildningsmanual och ditt nära samarbete med naturen. Du behöver ingen särskild bakgrund för att söka utbildningen men vi rekommenderar att du har ett starkt intresse och motivation för naturkontakt och samtliga moment av utbildningen, såväl praktiska som teoretiska och skriftliga.

Det är för en skogsbadsguide precis som för blivande meditationsledare, mycket viktigt att integrera egen erfarenhet med både kunskap och färdigheter. Utbildningen pågår därför under flera månader för att ge tid nog att väva samman vår expertis, ”leva som vi lär” och få en samlad kompetens för att guida andra till insiktsfulla och läkande upplevelser. Utbildningen lägger även en mycket stabil grund för din fortsatta personliga utveckling och naturfördjupning.

Utbildningens 3 teman

Vi väver fram guidens expertis genom att förena 3 teman som löper parallellt genom hela utbildningen:

 1. Din personliga kontakt, relation och samverkan med den levande naturen
 2. Skogsbadets teori, vetenskap, psykologiska process och särskilda guidemetodik
 3. Dina praktiska färdigheter under handledning

Det gör dig väl förtrogen med:

 • En fördjupad upplevelse och erfarenhet av skogsbad och läkande naturkontakt
 • Skogsbadets vetenskap, teori, process och metodik
 • En expertis i metodiken ”Eco Forest Therapy
 • Hur du väljer en lämplig skogsbadsnatur
 • Hur du planerar, genomför och utvärderar trygga och genomarbetade skogsbad
 • Att guida i samspel med naturen som partner
 • Konsten att utforma guidade skogsbadinbjudningar och aktiviteter
 • Att leda cirkelsamtal
 • Hur du tar hand om din skogsbadsgrupp
 • Hur du använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk
 • Vilken utrustning du behöver
 • Första hjälpen &Hjärt- o lungräddning
 • Att utveckla kreativa inslag i naturen och introducera naturkonst
 • Att förbereda, genomföra och avsluta en skogstéceremoni

och mycket mer därtill.

Efter avslutad utbildning och praktiktid har du även:

 • Förkroppsligat skogsbadsguidningens konst: integrerat och vävt samman tre teman och utbildningsmoduler: personlig naturkontakt/relation, skogsbadets teori/metodik och praktiska färdigheter
 • Förberett, genomfört och utvärderat professionella skogsbad under handledning
 • Utforskat och använt skogens teväxter
 • Fördjupat din naturkunskap och naturhistoriska insikt
 • Tillbringat tid i utforskande Naturvaro (R) på din Naturplats (sit-spot)
 • Utforskat samklangen mellan inre och yttre natur i flera dimensioner
 • Naturvandrat både solo och i grupp
 • Utforskat din kreativa interaktion med naturen

Summering

Utbildningen erbjuder sammantaget både en personlig naturkontakt och erfarenhet av skogsbadets läkande förmåga med gedigen guidekunskap och professionella färdigheter . Den ger dig en väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda och läkande upplevelser av naturens ”medicin”.  Vår metodik, ”Eco Forest Therapy”, vägleder dig in mot skogsbadets process och guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, guidenätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide och att delta i pågående forskningsprojekt.

Utbildningen omfattar ca 170 timmar över 3 månader

 • Utbildningsretreat: 6 dagar (förlagda över 7 dagar)
 • Online: undervisning + seminarier + handledning
 • Skogsbadsguidning: förberedelser + genomförande + utvärdering (praktiskt och skriftligt arbete)
 • Naturfördjupning: bl a egen naturplats, solo-vandring + dagbok
 • Eget projektarbete

(Tillkommer: certifieringsprocess)

Denna utbildning (samtliga 3 moduler) ligger till grund för vår fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide: en särskild metodik och kompetens för att anpassa skogsbad (Eco Forest Therapy) till individer och grupper med särskilda önskemål eller behov (se separat utbildningsbeskrivning).

 

 

Upplägg

Utbildningen sker på flera plattformar för inlärning:

 • Utbildningsretreat IRL: på kursgård för upplevelsebaserad inlärning med alla sinnen, på samtliga nivåer
 • Online: akademisk kunskap, teori och metodik samt handledning och seminarier
 • Skriftlig: Manualer och inlämningsdokument
 • Praktisk: uppleva och fördjupa egen läkande naturkontakt, utveckla professionella guidefärdigheter, utforska kreativt samspel med naturen

 

Utbildningsretreat

Utbildningen inleds med en veckas utbildningsretreat på en naturskön kursgård. Här samlar vi utbildningens olika delar mitt i själva hjärtat av läkande naturkontakt och skogsbadsguidningens konst, den direkta relationen med naturen. För denna utbildningsretreat är vi på Kärlingesunds Retreat Center. Det är en stillsam, vacker och inspirerande miljö i trakten kring Uddevalla. Där har vi fina rum, god vegetarisk mat och en natur som på alla sätt erbjuder möjligheter för en naturnära utbildning och retreat. Här väver vi samman professionellt guidade skogsbad, interaktiva föreläsningar och färdighetsträning i guidningens konst. Vi varvar med halva dagar i naturfördjupning utomhus och teoretiska metodikstudier inomhus. Senare hälften av vår utbildningsretreat lägger särskilt fokus vid vår vetenskapligt baserade metodologi ”Eco Forest Therapy” och att utveckla de 4 viktiga aspekterna av skogsbadsguidens kompetens.

Vi ser hur viktig denna vecka är för att verkligen få tid och möjlighet att skifta in mot Naturvaro (R). Att få en personlig upplevelse av den naturliga och ändå, ofta sällsamma, gemenskap som kan infinna sig under ett väl guidat skogsbad, både i relation till vår egen, ”inre natur”, mellan oss människor och till den omgivande naturen. Det är inte minst denna process som fördjupas och expanderar under den efterföljande praktiktiden och som du själv med tiden kommer att erbjuda andra. Som stöd för dina upplevelser, för teorin och metodiken och för hela veckans undervisning får du en utförligt skriven manual.

Praktikperiod

Efter hemkomsten från vår utbildningsretreat står en hel naturvärld redo att bjuda in dig. Det du upplevt och lärt dig utvecklas nu och vävs samman under praktikperioden. Det är en process som ger tid för att utveckla och öva på dina skogsbad och fortsatt utforska och fördjupa din läkande naturkontakt i samklang med din egen hemnatur.

Online: interaktiv utbildning

Som stöd och vägledning får du en särskilt utarbetad praktikmanual. Du har även kontinuerlig handledning av dina lärare, din studiegrupp, seminarier online, skriftlig vägledning och en rad hjälpsamma formulär. Och kanske viktigast av allt, den naturliga vägledning du får i kontakt med skogen och naturen där du verkar. Du får personlig återkoppling kring planering, genomförande och efterarbete av dina skogsbad, både individuellt och tillsammans med din lilla ”hemgrupp”. Vi ses även återkommande för seminarier i helgrupp. Samtliga delar av praktiken är certifieringsgrundande.

Certifiering till Skogsbadsguide av SNFTI intygar att du har:

 • Genomfört samtliga delar av utbildningens 3 moduler
 • Genomfört och nått samtliga utbildningsmål som uttrycks i manualen/kursplanen
 • Genomfört samtliga utbildningsmoment med godkänt resultat
 • Visat prov på engagemang och kompetens i samtliga delar av skogsbadsguidningens konst
 • Deltagit aktivt i samtliga individuella och gruppbaserade utbildningstillfällen, handledning och seminarier
 • Efter godkänd certifieringsprocess erhåller du ett certifikat samt guidemärken, digitalt och broderat. Du blir medlem i SNFTI Guidenätverk med en plats på institutets hemsida.
Internationell standard för Skogsbads- och Skogsterapiguide

SNFTIs utbildning till Certifierad Skogsbadsguide är i nivå och i framkant av liknande utbildningsprogram som benämns som ”Forest Therapy Guide” internationellt. Vår utbildning till Certifierad Skogsbadsguide + Certifierad Skogsterapiguide uppfyller med råge kriterierna och ger extra kunskap och kompetens enligt International Core Curriculum of Forest Therapy (ICCFT).

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt online och på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.

 

Sammanfattning upplägg: 2 dagars inledande online föreläsningar, 7 dagars intensiv professionell utbildningsretreat följt av en lång praktik i din hemskog samt handledning & seminarier online + certifieringsprocess.

Kursledare: Huvudlärare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy Institute (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Aktuella datum och info:

22 maj - 22 augusti, 2024

Utbildning 2024

Kursgård utbildningsretreat: Kärlingesund Retreat Center

Datum:
 • Hela utbildningen: 22/5 – 22/8
 • Utbildningsretreat 7 dagar: 22/5 – 28/5: Modul a, 3 dagar: 22/5 – 25/5  Modul b, 3 dagar: 25/5 – 28/5)
 • Praktiktid: 29/5 –  22/8
Tider:
 • Start utbildningsretreat: 22/5 kl.16.30 (incheckning kl.14.00-16.00),
 • Avslut utbildningsretreat, modul a: 25/5 med lunch kl.12.30
 • Avslut utbildningsretreat modul a+b: 28/5 med lunch kl.13.30
Kursavgift
 • Inledande retreatmodul (a) 3 dagar: 4900kr inkl moms
 • Certifierad Skogsbadsguide: samtliga 3 moduler: 19 900kr (+ 25% moms 4975kr)

Obs! För tidiga vårfåglar erbjuder vi ett Early Bird pris på hela utbildningen. Välkommen t o m den 15 mars:  1200kr i rabatt. Totalt: 18 700kr (+ 25% moms 4675kr)

Anmälan
 • Fyll i ansökningsformuläret
 • Registreringsavgift utbildning: 5000kr
 • Betalas till PG: 89 49 60-4
Kost&Logi Kärlingesund 

Beställning och betalning för Kost & Logi på Kärlingesund tillkommer och betalas separat. Mer info från kursgården kommer inom kort.

Ansökan:

Varmt välkommen med din anmälan genom att följa länken nedan.

 • För beställning av Kost & Logi under utbildningsretreaten:  vi återkommer inom kort med kursgårdens anmälningsformulär

Ansök här »