”There is no human health without healthy ecosystems”

Matilda van den Bosch

Ekoterapi

Generellt betraktas ekoterapi som ekopsykologi i praktiken, en teoretisk och filosofisk utgångspunkt för en aktivitet som värnar en holistisk syn på hälsa och välbefinnande. Från ett ekoterapeutiskt perspektiv är vår hälsa intimt sammanlänkat med den kontext vi lever och verkar inom. I detta fall även den naturliga miljön och det sammantagna ekosystem som människan är en del av.

Ekosystemtjänster

Ekoterapi i sin tur är ett samlingsnamn för en rad olika vägar mot läkande kontakt med den naturliga miljön, eller det som på senare tid kallas psykologiska ekosystemtjänster. Det är de ”naturtjänster” vi erbjuds genom insatser och behandlingsprogram utomhus, och som syftar till att förbättra den psykiska och fysiska hälsan. Grunden för dessa insatser baseras generellt på insikten om att naturen erbjuder en rad positiva effekter, både förebyggande och behandlande.

Ekosofi

Den filosofiska delen av denna inriktning benämns som ”Ekosofi” och delar inställning med djupekologiska tankegångar, att människan är en del av hela det levande systemet på jorden och hennes hälsa och välbefinnande därför är sammanvävt med välståndet i det större sammanhanget. Detta innebär att människan bär ett ansvar för sin plats i livsväven och för sitt agerande i relation till det som helhet.

Samlingsnamn

Under samlingsnamnet Ekoterapi behöver varje aktivitet beskrivas mer utförligt för sig, för att ge en bättre förståelse för vad den innehåller. Exempel på Ekoterapiaktiviteter är: skogsbad och skogsterapi, grön rehab, djurassisterad terapi, trädgårdsterapi, naturunderstödd rehab, vildmarksterapi, konstterapi utomhus, utomhusträning och många fler. I flera fall kan ekoterapi innebära att traditionell psykoterapi bedrivs utomhus, i en park, trädgård eller andra naturområden och att naturelement vävs in mer eller mindre påtagligt. Andra gånger används naturen direkt som del i den terapeutiska processen och blir på så sätt del av den terapeutiska metoden. På detta sätt anses naturen själv vara en aktiv terapeut och terapi i behandling, som verkar jämte den mänskliga kontakten.