And into the forest I go, to lose my mind and find my soul

John Muir

Ekosystemtjänster

Ekosystemstjänster är ett begrepp som bland annat antagits av FN (UNECE s.53), där skogsterapi som ”Forest Therapy” och skogsbad som ”Shinrin-Yoku”, utgör en del. På en vardaglig och mer tillämpad nivå kan vi även tala om metoder och sätt att vara och agera som på ett hållbart vis stödjer naturkontakt.

Ekosystemtjänster i denna bemärkelse, är de funktioner i ekosystemen som försörjer vår egen, mänskliga fortlevnad. Det är t ex syret vi andas, solens värme, födan vi äter, byggnadsmaterial, bördig jord och, ja även välmående och naturupplevelser. Allt är livsuppehållande tjänster som naturen tillhandahåller för vår fortlöpande hälsa. Inom skogsbad och skogsterapi och andra liknande naturnära aktiviteter, står vi i direkt kommunikation och kontakt med dessa tjänster.

Vidgat begrepp

Ekosystemtjänster beskrivs som de resurser och tjänster i naturen som kan komma människan till del. I denna bemärkelse önskar SNFTI vidga begreppet till att omfatta en ömsesidighetsprincip, det vill säga, att de resurser som naturen erbjuder människan, skall nyttjas och återgäldas på ett hållbart och balanserat sätt. Och det som är bra för en människa skall även vara bra för den andre. Win-Win är också ett passande sätt att beskriva denna hållning. Samverkan för gemensamt välmående, ett annat.

Denna tanke om en återaktualisering av ett kretsloppsperspektiv för ekosystemens framtid grundlades i mer omfattande format redan år 1987. Då sammanträdde FN och “World Commission on Environment and Development” under ledning av dåvarande Norska statsministern Gro Harlem Bruntland, numer kallat the “Brundtland Commission”. Här grundlades det som kommit att bli ledande för hållbar utveckling i tre aspekter: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, där social hållbarhet även inkluderar mänskliga behov av välbefinnande.

Vidgat perspektiv

Vid närmare eftertanke är det enkelt att se att människan är en del av naturens dynamiska ekosystem. Att vi stund för stund samexisterar; agerar, interagerar, samverkar och också motverkar i en väv av liv. Det räcker med att försöka hålla andan mer än några minuter för att förstå sambandet mellan liv och tillgången på syre. Vi reagerar likt andra organismer beroende på dygnets tid, kontext, årstid, ljus, mörker och en aldrig sinande ström av inre och yttre betingelser, som livsprocesser i det ekosystem vi alla är del av.