You didn´t come into this world

You came out of it, like a wave from the ocean

You are not a stranger here

Alan Watts

Ekopsykologi

Till skillnad från den psykologi som fokuserar på vår mänskliga livsvärld, inkluderar ekopsykologin människan i en mer omfattande kontext. Här ingår vi i det ekologiska kretsloppet och vårt liv, hälsa och välbefinnande är intimt sammanvävt med den övriga naturen. Ekopsykologin studerar på så vis människan genom relationen till vår levande livsvärld, genom både ekologiska och psykologiska principer.

En del som förklarar ekopsykologin är vår biologiska härkomst, där människans utveckling är tätt sammanvävd med den naturliga livsmiljön. Som de ”naturvarelser” vi är delar vi därför mycket av våra förutsättningar och funktioner med andra biologiska organismer och vår hälsa och överlevnad står i direkt relation till naturens välfärd och vår tillgång till den. Detta är även sant för nutidsmänniskan, även om det är först på senare tid som mer omfattande funderingar kring vad ett urbant inomhusliv gör med människans hälsa och välbefinnande fått gehör och spridning.

En central tankegång i ekopsykologin är Biofili-hypotesen. Den antar att vi som människor har en naturlig kärlek till det levande. Att vi därigenom uppskattar och mår väl av ett liv i relationell samklang med naturen och har en medfödd förmåga att knyta an känslomässigt till den. Hypotesen stärks av en rad vetenskapliga fynd, bland annat att vi integreras neurologiskt av naturkontakt under uppväxten och att vårt välbefinnande påverkas gynnsamt av sensorisk interaktion med den. Naturvistelser har visat sig öka vårt välmående, både fysiskt och psykologiskt. Här lyfts emellanåt även naturkontakt som en grund för djupare upplevelser av meningsskapande och känsla av sammanhang i en existentiell och andlig dimension. Vi verkar inte bara ha en nedärvd förmåga att knyta an till naturen på ett relationellt vis utan även för att välja gynnsamma miljöer för överlevnad och må väl på platser vi upplever som trygga.

Ekopsykologi är ofta en del av de underliggande teorierna för naturbaserade hälsointerventioner och terapier. Generellt betraktas ekoterapi som ekopsykologi i praktiken, en teoretisk och filosofisk utgångspunkt för en läkande aktivitet som värnar en holistisk syn på hälsa och välbefinnande.