Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) som organisation är en sammanhållande resurs och plattform som erbjuder naturbaserade, kulturella ekosystemtjänster; framför allt inom Skogsbad, Skogsterapi, Ekoterapi och Vildmarksterapi.

Institutets verksamhet drivs av Petra Ellora Cau Wetterholm i en kollaborativ modell med de personer, verksamheter, organisationer och övriga intressenter som på olika sätt önskar samverka med institutet, utgå från institutet som plattform och/eller på andra sätt önskar bidra till institutets mål och mening.

Verksamheten erbjuder återkommande kurser, utbildningar, fortbildningar och föreläsningar samt bidrar till metodutveckling, forskningsbaserade underlag och samverkar i projekt. Syftet är att dela med sig av kunskap och färdigheter inom naturbaserade aktiviteter som verkar för en förbättrad fysisk och psykisk hälsa och stödjer ett liv med ekologisk utgångspunkt och naturlig balans.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas.

Tjänster som stödjer institutets mission:

  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar i paritet med internationell standard och i framkant inom Skogsbad, skogsterapi och andra naturbaserade terapiriktningar.
  • Verka för partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, hälso- och sjukvård, skogsägare, nätverk och organisationer inom naturbaserade aktiviteter, kursgårdar, SPA och turisminrättningar samt nätverk med andra skogsbads- och skogsterapiguider nationellt och internationellt.
  • Bidra med underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling, tränings- och behandlingsmanualer och hög kompetens genom utbildning av certifierade guider inom skogsbad och skogsterapi.
  • Erbjuda en standard för att certifiera skogsbads- och skogsterapi stigar, naturområden och skogar.

Ekosystemtjänster

Ekosystemstjänster är ett begrepp som bland annat antagits av FN (UNECE s.53), där skogsterapi som ”Forest Eco Therapy” och skogsbad som ”Shinrin-Yoku”, utgör en del. På en vardaglig och mer tillämpad nivå kan vi även tala om metoder och sätt att vara och agera som stödjer naturkontakt.

(Länka detta: UNECE: S 53 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP71_WEB.pdf

Ekosystemtjänster beskrivs ofta som de resurser och tjänster i naturen som kan komma människan till del. I denna bemärkelse önskar SNFTI vidga begreppet till att omfatta en ömsesidighetsprincip, det vill säga, att det som är bra för människan skall även vara bra för naturen, och vise versa. Och det som är bra för en människa skall även vara bra för den andre. Win-Win är också ett passande sätt att beskriva denna hållning. Samverkan för gemensamt välmående, ett annat.

Naturkontakt

Naturkontakt i detta sammanhang står för förmågan att återkoppla till en personlig och ömsesidig relation till den levande naturen, både inåt så att säga, till vår egen mänskliga natur och till den som omger oss.

Varför naturkontakt?

När vi utvecklar vår egen, personliga relation med naturen, återfinner vi även vår positiva anknytning till den. Det är en upplevelse som kan stärka insikten om det faktum att vi lever i ett samberoende med naturen för vår existens, att vi så att säga ”hör samman”, är del av ett större sammanhang och är betydelsefulla delar av en helhet. Och mår väl av denna samhörighet. Ja, till och med att vi är beroende av den för vår överlevnad.

Naturkontakt kan på detta sätt erbjuda en väg mot en ökad inre såväl som yttre hållbarhet. Både vetenskapliga studier, vår egen biologi och ”sunt förnuft” visar oss att naturkontakt är ett sätt att balansera det moderna livets krav. Och att leva i balans med naturen får oss att må bra både fysiskt och psykiskt. Den personliga upplevelsen av avslappnad vila och samhörighet jämte, glädje, lekfullhet och kreativitet, kan på detta sätt hjälpa oss att hitta en djupare motivation till att vårda den omgivning och den miljö som vi lever i. Vi värnar ju och önskar skydda det vi har en starkt positiv relation till.

I förlängningen kan naturkontakt överbrygga idén om människan separation från naturen. När vi går från tanke till direkt upplevelse har vi möjlighet att skifta perspektiv, och se oss själva som en unik del av livet, i samverkan med andra unika organismer. Att så att själva erfara det vi vet vilar på biologisk grund och vetenskaplig kunskap. Men oavsett grad av anknytning och upplevelse av samhörighet, så kan naturkontakt ses som en grundläggande aspekt för ett liv som harmonierar med övrigt liv på jorden, och därmed även med oss själva.

Verksamheten och utbildningarna inom Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute vilar på en metod för naturkontakt och vissheten om vars och ens naturligt nedärvda förmåga för att utveckla en levande relation till naturen. En förmåga som kan återaktiveras på olika, initierade vis. Institutet beaktar särskilt en nordisk tradition där allemansrätt och natur- och friluftsliv ingår som en självklar del. Andra aspekter är den senaste forskningen som genomförts i både Norden och internationellt, och de uråldriga visdomstraditioner, såväl här hemma i Norden som i andra kulturer runtom i världen, som bevarat samverkan med naturen som urkund för ett liv i balans och harmoni. SNFTI respekterar och värnar alla dem som gått före och verkar för en ömsesidighet mellan människa och hennes levande miljö.

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI). Petra är även grundare till det etablerade ”Shinrin-Yoku Sweden”. medgrundare till European Forest Therapy Institute. Hon var den första i Norden/Skandinavien att erhålla Certifiering som Natur och Skogsterapiguide av ”Association of Nature and Forest Therapy and Programs”i USA.

Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som ledare i mindfulnessbaserad metod såsom MBSR och MBCT.

Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi som metod för ett etablerande av naturkontakt i samhället och för en vetenskaplig utvärdering, för att integrera naturbaserad behandling inom hälso- och sjukvård. De senaste åren har hon, som ett led i sitt engagemang, genomfört två utvärderade pilotprojekt inom Primärvården i form av ett 8-veckors, manualbaserat program för Skogsterapi, anpassad för individer med utmattningssyndrom, depression och ångestproblematik.

Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning, jämte arbetet som Psykolog, är den naturkontakt som följt henne genom livets skeden, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad problematik, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling.

Hon har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, nu senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten, 2019. Sedan 2016 har hon medverkat i ett stort antal tidningar, magasin, radio- och TV-program såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig samt i TV 4 Nyhetsmorgon och Vetenskapens Värld. 

Kategorier: Information